www.hasiciplzen.cz

Evidence členů

Zájemce o členství v SH ČMS se stává členem na základě vyplnění přihlášky a schválením přijetí za člena výborem SDH organizace, kde žadatel o členství požádal

Jakékoli informace týkající se evidence členské základny prostřednictvím e-mailu posíláme výhradně odpovědné osobě - starostovi sboru (dle interní směrnice) a to formou zaheslovaného souboru, heslo pak prostřednictvím SMS.

Na obrázku je zobrazen náhled aktuální podoby přihlášky pro kategorii hasič - řádný člen (dospělý žadatel o členství.)


Níže je pak v náhledu aktuální přihláška o členství nezletilého žadatele - mladý hasič, je zde tedy část nutná k vyplnění zákonným zástupcem nezletilého žadatele.
Směrnice k přihlašování člena SH ČMS prostřednictvím MěSH Plzeň


1)Forma přihlašování: Vyplněním členské přihlášky!!

Členská přihláška

Členská přihláška je vyhotovena na polokartonu bílé barvy o rozměrech 105 x 150mm. Jsou na ní uvedeny nutné osobní údaje člena, potřebné pro členskou evidenci. Přihlášku vyplňuje člen nebo jednatel SDH a člen ji jen podepíše. Vlastnoruční podpis člena je nezbytný, neboť současně podepisuje prohlášení, kterým se zavazuje k dodržování Stanov a dává tímto souhlas ke zpracovávání a zveřejňování svých osobních údajů správci Sdružení hasičů ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07, které shromažďuje a zpracovává osobní údaje prostřednictvím svých organizačních jednotek - pobočných spolků OSH a SDH k účelům statistickým, dotačním a plnění smluv uzavřených SH ČMS s jinými subjekty (dotace, pojištění). Přihlášku projedná a schválí výbor SDH a potvrdí jeho přijetí na přihlášce (razítkem a podpisem starosty SDH). Na základě takto podané přihlášky vystaví OSH členský průkaz a doplní na přihlášce členské číslo. Přihlášku a členský průkaz předá OSH výboru příslušného SDH. Přihláška potom slouží SDH jako evidenční karta člena, na níž vede záznamy o placení členských příspěvků, udělení vyznamenání, výkonu funkcí atd. Nelze přihlásit jinou formou!!

2) Doručení přihlášky:

a) zasláním skenu řádně, kompletně a čitelně hůlkovým písmem vyplněné přihlášky prostřednictvím E-mailu: prukazy.plzen@seznam.cz

pokud bude přílohou fotografie člena bude soubor pojmenován jako příjmení člena aby nedošlo k záměně fotografií. Fotografie bude průkazového typu - s jednobarevným pozadím bílé nebo bleděmodré barvy! (minimální rozlišení fotografie 400 x 500 pix)

b) doručením originálu přihlášky do kanceláře (osobně nebo prostřednictvím pošty) MěSH Plzeň, Vejprnická 17, v tomto případě bude-li přiložena fotografie, bude tato na druhé straně podepsána, bude splňovat náležitosti průkazové fotografie - s jednobarevným pozadím bílé nebo bleděmodré barvy! (vystřihované fotografie nesplňující uvedené náležitosti nebudou akceptovány!).

Na základě doručení přihlášky provede kancelář MěSH Plzeň zaevidování do centrální evidence členů a vystaví členský průkaz. Každý členský průkaz bude jedinečný, v případě ztráty bude vytvořen duplikát, který bude označen písmenem "D", může být opatřen fotografií (u dětí a sportovců povinně), bude zafoliován. Fotografie musí být s jednobarevným pozadím bílé nebo světlemodré barvy odpovídající průkazovému typu fotografie! Rovněž pověřený pracovník přiloží aktualizovaný seznam členské základny pro potřeby SDH.

3) Vyzvedávání vyhotovených průkazů:

Vyhotovené průkazy bude možné vyzvedávat po telefonické dohodě se zástupcem kanceláře MěSH pouze starosta SDH, nebo jím písemně pověřený zástupce (z důvodu ochrany osobních údajů). Průkazy budou předány spolu s aktuálním seznamem členské základny oproti úhradě členských příspěvků v příslušné výši. Na toto bude kanceláří MěSH Plzeň vystaven příjmový pokladní doklad. V případě zjištění chyb či nesrovnalostí s údaji na přihlášce bude toto oznámeno pracovníkovi kanceláře, který provede nápravu v nejkratším možném termínu. Přihlášky budou zpracovávány ve lhůtě maximálně do 1 měsíce (běžně jsou zpracovávány každý týden) s výjimkou letních prázdnin (dovolených). Rychlejší postup je možný pouze po předchozí domluvě s pracovníkem kanceláře.

Kontakty na kancelář MěSH:

Marek Grollmuss - zpracování evidence členů - 603 416 181

Vlastimil Malina - vyzvedávání průkazů - 603 443 643

E-mail pro zasílání přihlášek:

prukazy.plzen@seznam.cz

Adresa pro zasílání poštou:

SH ČMS - Městské sdružení hasičů Plzeň, Vejprnická 17, 318 00 Plzeň

Oba typy formulářů ve formátu vepisovatelného PDF souboru naleznete ke stažení                       v sekci "KE STAŽENÍ" nebo jsou dostupné na stránkách www.dh.cz 

www.hasiciplzen.cz